Det finns anledning för kyrkan att vara självkritisk i relationen till samerna. Men också hela Sverige har fått kritik för att man inte ratificerar FN:s ILO-konvention.

Samernas rätt måste upp på agendan

Anna Karin Hammar

Det finns anledning för kyrkan att vara självkritisk i relationen till samerna. Men också hela Sverige har fått kritik för att man inte ratificerar FN:s ILO-konvention. Kyrkan kan och bör vara en pådrivande kraft i dessa frågor, skriver Anna Karin Hammar.

När vi firade romernas nationaldag i Uppsala domkyrka den 8 april kom det en tweet från en journalist. Budskapet var, nåja, men när tänker ni högtidlighålla samernas nationaldag?

Jag kan meddela att det kommer att ske den 6 februari 2015 kl 17 i Uppsala domkyrka. Då hålls nämligen inledningsgudstjänsten till Teologifestivalen just på samernas nationaldag, den 6 februari. Gudstjänsten kommer att få ett stråk av samiska språk och samiskt deltagande. Predikar gör samiska prästen Erik-Oscar Oscarsson från Norsjö. Ordföranden i samiska rådet i Svenska kyrkan, Sylvia Sparrok, berättar om nationaldagen.

Annars är det dessa dagar inga glada miner mellan samerna och kyrkan, i det här fallet Svenska kyrkan. En stark besvikelse präglar reaktionerna efter det att kyrkomötet misslyckats att bejaka urbefolkningskonventionen ILO 169.

Jag är medveten om att det finns olika tolkningar av beslutet, men något har hindrat kyrkomötet från att tydligt och klart bejaka FN:s ILO konvention 169. Kyrkomötet kunde för något år sedan bejaka att driva på erkännandet av palestinsk status som stat i FN, men denna gång misslyckades motsvarande handling vad gäller urbefolkningen i vårt eget land.

Tanken var att Svenska kyrkan skulle utgöra en blåslampa i förhållande till regeringen. Inte minst efter de allvarliga påpekandena från FN:s rasdiskrimineringskommitté som i en rapport från augusti 2013 uttryckt oro för att Sverige ännu inte kommit framåt i arbetet med att ratificera FN:s ILO-konvention nr. 169 eller med en Nordisk samekonvention. På dessa punkter vill FN:s rasdiskrimineringskommitté se en skärpning från svenska staten. Kommittén uttrycker sin oro över att den svenska minerallagen tillåter stora industriprojekt och andra aktiviteter inom samiskt område, utan samernas fria och förhandsinformerade samtycke.

Biskopen i vårt nordligaste stift, Hans Stiglund, har markerat sin sorg över kyrkomötet och menar att ett sådant beslut om erkännande av ILO konvention 169 hade skapat klarhet i många situationer som nu är oklara. Norska kyrkan har också uttryckt sin förvåning över bristen på lyhördhet för samernas situation och rättigheter inom Svenska kyrkans kyrkomöte. Norge och Danmark har sedan länge ratificerat FN:s ILO konvention 169. Här är Sverige i bakvattnet tillsammans med Ryssland och Finland. Dock har Finland en officiell process på gång vars syfte är att leda till erkännande.

Nåväl, det gäller att se de många positiva saker som trots allt sker i kyrkan gällande samernas rättigheter. Inte minst förre ärkebiskopen Anders Wejryd var en stark tillskyndare av urfolkens rättigheter. Nu gäller det att ta nya tag och att påskynda processerna för att göra samernas perspektiv alltmer kända i Svenska kyrkan och i Sverige.

Just den 6 februari kommer också ett öppet och ömsesidigt kritiskt och självkritiskt samtal att äga rum mellan ärkebiskopen Antje Jackelén och vice statsministern Åsa Romson som representant för regeringen, inom ramen för Teologifestivalen. Helt säkert kommer de samiska frågorna upp.

3 kommentarer på “Samernas rätt måste upp på agendan

 1. Markus Stettiner skriver:

  Araberna är inte någon urbefolkning i ”Palestina”. Det är judarna. Vad Svenska Kyrkan tycker om detta vet vi alla.

 2. Erik-Oscar Oscarsson skriver:

  Kyrkan har inte släppt banden med staten, det visar sig klart då man läser den handling som ligger till grund för kyrkomötets beslut att säga nej till motionen att Sverige skall ratificera ILO 169; Kyrkomötet. Kyrkolivsutskottets betänkande 2014:1. Där kan man läsa inledningsvis; ”Utskottet anser att det med anledning av de insatser kyrkostyrelsen genomfört och planerar att redan pågår ett arbete i den riktning motionären önskar varför utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen.”.
  Jag vill påstå att jag är väl insatt i vad som sker mellan Svenska kyrkan och oss samer och undrar vad som åsyftas.
  Har inte sett något som pekar på att kyrkan har någon vilja att stödja en ratificering.
  Tvärtemot har Svenska Kyrkan sagt nej tidigare, det skedde sent på 90-talet och den gången var jag högst inblandad i processen, förgäves visade sig.
  I sitt slutbetänkande skriver kyrkolivutskottet; ”Utskottet har tagit del av det utredningsarbete som pågår vad gäller svensk anslutning till ILO -konventionen 169 och menar att det är en komplicerad fråga som beskrivs i bakgrundstexten ovan. Utskottet ser dock hoppfullt på samernas möjlighet att bevara och utveckla sin identitet, sina språk och traditioner. Likaså se utskottet med tillförsikt på de förhandlingar som pågår mellan regering och sameting och frågan om rätten till mark på sikt ska lösas.”
  Tala om att kyrkan gömmer sig bakom statens ridå och vill mörka frågan. Fegheten lyser igen att man inte vill ta ställning.
  Samernas möjlighet att stärka vårt språk och våra rättigheter, kopplat till land och vatten, stärker vår identitet, garanteras genom ILO-169.
  Det är skamligt och beklagansvärt att Svenska kyrkan inte kommit längre i sin uppgift att vara en profetisk röst i samhället som ställer sig på de utanförställdas sida.
  Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén pratar i tomma luften genom sitt pressmeddelande där hon säger att kyrkan inte sagt nej till ratificering.
  Ett nej till ILO 169 är ett nej taget av kyrkomötet. Hon sammanblandar det med det som inte är synligt i kyrkans arbete och hon smiter därmed undan själva grundfrågan.
  Hon är dock inte den första av kyrkans generalsekreterare som pratar i nattmössan när det gäller oss samer och vår rätt. Jag har varit med ett tag och sett, hört till vilken nytta kan jag tänka.
  Ger dock inte upp – får ta med mig Jesu ord som vägleder kommande teologifestival
  -”Se jag gör allting nytt”

  Erik-Oscar Oscarsson 1.e ersättare i Sametinget (LpSS), vice ordf. Sametingets kulturråd. Komminister Norsjö församling.

 3. Erik-Oscar Oscarsson skriver:

  Vänner,
  Diskussionen pågår inom kyrkan. Det sydsamiska kyrkobladet Dearpies Dierie (Den sammanhållande tråden) Nr 4 2014 tar upp frågan om ILO 169. Där framkommer en annan ståndpunkt än den som Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén framför i sitt pressmeddelande.

  https://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka/sydsamiskt-kyrkoblad-daerpies-dierie

  I detta nummer av tidningen kan ni också läsa om den förste biskopen i Luleå Stift Olof Bergqvist och hans syn på samerna och hans påverkan på den rasbiologiska forskningen.
  Erik-Oscar Oscarsson