Idag, torsdag, kommer en av Burmas mest intressanta teologer i Sverige. Eh Tar Gay, studierektor på Myanmar Institute of Theology (MIT) och framstående feministisk och postkolonial tänkare gästar Seglora smedja.

Dags att förstärka Burmaarbetet

Ewa Lindqvist Hotz

Idag, torsdag, kommer en av Burmas mest intressanta teologer i Sverige. Eh Tar Gay, studierektor på Myanmar Institute of Theology (MIT) och framstående feministisk och postkolonial tänkare gästar Seglora smedja. Hennes besök i Sverige är ett uttryck för det stora behov som finns bland burmesiska kristna ledare och teologiska utbildningsinstitutioner, av fördjupat utbyte och samarbete med de kyrkor och organisationer som funnits med i förbön under ett halvsekel av extremt politiskt förtryck. Nu är tid för handling.

De kristna, trots att de utgör en liten minoritet i det burmesiska samhället, spelar en viktig roll i det freds- och försoningsarbete som ännu bara är i sin linda. På de teologiska utbildningsinstitutionerna utbildas många av dem som vi i framtiden kommer att se som ledare i etniskt och socialt komplexa burmesiska civilsamhället. Eh Tar Gay är en viktig förebild för många av dessa unga burmesiska teologer, inte minst de kvinnliga.

Till de trofasta aktörer som funnits med Burmas kyrkor och kristna utbildningsinstitutioner genom alla år av diktatur hör Svenska kyrkan, men också flera andra samfund och kristna organisationer i Sverige.

I en utmärkt artikel av Per och Birgitta Larsson (Svensk kyrkotidning 8/2013 Tankar efter en resa i Burma) ställs frågan om det, med tanke på alla beröringspunkter som finns mellan svenskt och burmesiskt kyrkoliv, inte finns ett behov av mer överblick, samarbete och samordning när det gäller hur insatser och kontakter skall utvecklas på lång sikt. Svaret på Per och Birgitta Larssons fråga är givetvis JA.

Självklart borde Svenska kyrkan, som har mest ekonomiskt kraft, tillhandahålla resurser till en ekumenisk samordnare för det fortsatta arbetet med utbyten, utbildningsinsatser och fortsatta samtal om teologi och demokrati. Behoven är stora i Burma. Här behövs litteratur, datorer, lärarlöner, pedagogiska fortbildningar för lärare och mentorskapsprogram för studenter, för att bara nämna några av de mest aktuella.

Men behoven finns också i kyrko- och samhällsliv härhemma i Sverige. Hos oss lider den kyrkliga och samhälleliga demokratin av den sortens andliga bristsjukdomar som bara kan botas av dem som i kraft av levd erfarenhet kan hävda religionen som fredsbyggande kraft.

I den burmesiska spiritualitet som jag har mött är medborgartanken en självklar dimension av kristen identitet. En som verkligen kan förmedla denna andliga livshållning där tro och politik hör ihop är Eh Tar Gay. Det är en ära för oss att ta emot henne i Seglora smedja idag.

Kommentarsfältet är stängt.