I Sverige är rättigheten om religionsfrihet inskriven i grundlagen. Det innebär att alla människor har frihet att utöva sin religion genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.

Vikten av att värna religionsfriheten

Elias Carlberg

I Sverige är rättigheten om religionsfrihet inskriven i grundlagen. Det innebär att alla människor har frihet att utöva sin religion genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. Det skyddar inte bara din rätt att tro, utan även din rätt att inte tro. Värnandet om religionsfriheten måste vara en viktig del utav trossamfundens och demokratiska institutioners arbete.

Religionsfriheten är inget vi kan ta förgivet. Den sätts på prov när vi blir dömda utifrån våra kulturella eller religiösa klädkoder. Den utmanas när vi ombeds hälsa på ett visst sätt eller när vi motsätter oss det som inte är normen. Flera exempel visar på att konkreta hot mot människor utövande av religion stiger, inte minst med vandalisering mot moskéer, kyrkor och begravningsplatser. BRÅ påvisar hur hatbrott ökat sedan 2010, där religiösa hatbrott så som antisemitiska, islamofobiska och kristofobiska inkluderas. Likt andra samhällsinstitutioner får och bör religionerna motstå kritik och ifrågasättande men det får inte gå till hot och fysiska attacker.

Enligt lag tillåts staten begränsa religionsutövning endast för att skydda allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Således är det också statens skyldighet att försvara religionsfriheten. Vilket bör göras i enighet med civilsamhället och trossamfunden.

Samtidigt ökar förståelsen för religion. Kommuner instiftar interreligiösa råd i syfte att skapa utbyten mellan och över religionsgränser. Engagemang för att få flera samfund att arbeta tillsammans vid kriser ökar. Interreligiösa ungdomsprojekt för ungdomar från olika religioner blir fler. Ofta kommer initiativen från lokala eldsjälar men för en demokratisk religionsfrihet behöver initiativen komma från trossamfunden.

För de som väljer att tro eller att inte tro förtjänar de oavsett att bli skyddade inom lagen om religionsfrihet. Religionerna har stor möjlighet att vara närvarande i arbetet med ökad samhällsgemenskap och samhällsutveckling.

För att värna om religionsfrihet är att värna om demokratin.

 

Kommentarsfältet är stängt.