Dagens Seglora fortsätter sin stora utfrågning av kyrkovalets partier och nomineringsgrupper. Idag frågar vi om deras inställning till HBTQ-frågor och kyrkans uppgift att värna sexuella och genderminoriteter.

Så tycker partierna om kyrkan och HBTQ-frågor

Dagens Seglora fortsätter sin stora utfrågning av kyrkovalets partier och nomineringsgrupper. Idag frågar vi om deras inställning till HBTQ-frågor och kyrkans uppgift att värna sexuella och genderminoriteter.

Flera av partierna ger flyktiga svar på frågan. Centerpartiet kallar HBTQ-frågor för ”en hjärtefråga” men avstår från att konkretisera. FISK är tydliga med att Svenska kyrkan ska ta tydligt avstånd från dem som kränker HBTQ-personers rättigheter internationellt. KD betonar att det inte finns några ”quickfix-koncept”. Öppen Kyrka poängterar att det är av avgörande betydelse att kyrkan inte accepterar några ”otydligheter i församlingshörnen”, en attityd som även syns inom S, som menar att det inte ska få vara upp till enskilda församlingsanställda hur HBT-personer ska bemötas.

I flera grannländer har lagar införts som gör livet svårare för Homo-, bi- och transpersoner. Men också i Sverige möter HBTQ-personer stora svårigheter, inte minst i kyrkans värld. Hur ska vi bli bättre på att värna dessa minoriteter?

Miljöpartiet i Svenska kyrkan (MPSK)
Genom att inte betrakta dem som minoriteter. Alla är älskade av Gud och vår uppgift är att dela budskap och gemenskap med alla, oavsett kön, hudfärg, ålder, social/ekonomisk bakgrund eller personlighet. Diskriminering och kränkande behandling är så långt man kan komma från det kristna budskapet, oavsett om det gäller sexuell läggning, etnicitet eller social status.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
För POSK är det självklart att alla, oavsett sexualitet, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK. Vår erfarenhet är att det många gånger är lättare att vara sig själv i de kyrkliga sammanhangen än i arbetslivet i övrigt. Det är därför viktigt att församlingen rustar sina medlemmar så att de kan verka för en större öppenhet och bekämpa diskriminering och heteronormativitet på sina arbetsplatser.

Vänstern i Svenska kyrkan (VISK)
Öka kunskaperna inom kyrkan om HBTQ-personers liv och livsvillkor. Kyrkan kan söka samarbete med de samhällsorganisationer som  redan arbetar med att höja kunskapsnivån om HBTQ-personer och lära av dessa organisationers goda exempel. Exempelvis  Stockholms läns landstings HBT- policy och Stockholmspolisens arbete med mångfaldsfrågor. Ökat samarbete med RFSL och med religiösa HBTQ organisationer.

Fria liberaler i Svenska kyrkan (FISK)
FiSK vill att Svenska kyrkans roll internationellt ska ta ett tydligt avstamp i det förhållandet att alla människor är skapade till guds avbild och således okränkbara. Därför ska Svenska kyrkan i sina kontakter med andra samfund, och i sitt internationella arbete, värna de mänskliga rättigheterna. I arbetet ingår naturligtvis jämställdhet och HBTQ frågor, områden där Svenska kyrkan kommit långt och kan inspirera andra samfund genom att vara ett föredöme. Vi vill att Svenska kyrkan ska fortsätta att våga gå före även om kyrkan ibland stöter på motstånd från andra samfund. När andra samfunds ledare ger sig på minoritetsgrupper ska Svenska kyrkan tydligt ta avstånd från detta och visa på kristna vägar mot tolerans och öppenhet – allt utifrån det kristna kärleksbudskapet. Det finns bara en enda mänsklighet och vi måste stå upp mot dem som vill bryta sönder den enheten och göra skillnad på människor.

Frimodig kyrka
Kyrkan ska försvara, beskydda, värja och bistå dem om de attackeras med glåpord eller fysiskt våld eller omtalas i förnedrande ordalag. Våga i kärlek hålla fast vid och ödmjukt samtala om skillnaderna mellan olika sexuell läggning.

Centerpartiet
En hjärtefråga för Centerpartiet, som starkt och tydligt står upp för alla människors lika värde och samma rättigheter, inte minst HBTQ-personer som samhället och kyrkan förr försökte osynliggöra. Så länge fördomar florerar måste kyrkan – liksom samhället som helhet – utbilda och aktivt arbeta med attityder.

Kristdemokraterna
Alla människor ska känna sig välkomna i kyrkan. Respekt för medmänniskan är en hörnsten i bygget av kyrkans och församlingens trovärdighet. Den trovärdigheten kräver uthållighet och långsiktighet, inte quickfix-recept eller anpassning till de senaste trenderna.

Socialdemokraterna
2009 års kyrkomötesbeslut om att behålla vigselrätten och att öppna äktenskapet för alla var ett historiskt framsteg för alla människors lika värde. Att stå upp mot dem som vill vrida klockan tillbaka och återförpassa HBT-personer till kyrkans garderob är i sig en kamp som måste föras inom Svenska kyrkan. Det ska inte vara upp till den enskilde medarbetaren i en församling att välja om man vill bemöta HBT-personer på ett bra sätt eller inte – det måste vara en självklarhet på 2010-talet.

Öppen kyrka (ÖKA)
Detta är en ytterst viktig mänskovärdesfråga där många av oss först mycket sent kommit till klarsyn – fjällen har fallit från alltfler ögon och faller än. Det är av avgörande betydelse att Svenska kyrkan nu fortsätter på den inslagna linjen med fortsatt opinionsarbete och inte accepterar otydligheter i församlingshörnen. Alla anställda bör utbildas ordentligt i frågan. Det är en kristen evangelisk grundprincip att inte bara respektera utan även älska sin nästa. Kyrkan har inte i sängkammaren att göra!

1 kommentar på “Så tycker partierna om kyrkan och HBTQ-frågor

  1. […] Dagens Seglora fortsätter sin stora utfrågning av kyrkovalets partier och nomineringsgrupper. Idag frågar vi om deras inställning till HBTQ-frågor och kyrkans uppgift att värna sexuella och genderminoriteter.  […]